Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2013р.


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

0563739594 0563739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

у пункту 1 емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння
п.3 Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осбi протягом звiтного кварталу
п. 4 У Емiтента не призначено корпоративного секретаря
п.5. Емiтент не користується послугами рейтингового агенства
п.7 пп.2 посадовi особи акцiями емiтента не володiють
п. 10 Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались
п.12 пп.2, 3,4, 5 емiтент не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери, та не має похiдних цiнних паперiв, викупу власних акцiй не було
п.14 п.4 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.14. п.5 Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п. 15 Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв
п.18 -27 iнформацiя не заповнена з причини її вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН
п. 28 Вiдомостi про аудит. висновок заповнюються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв
п. 30 емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональним стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi
п.32 не заповнено, оскiльки емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.

У 1 кварталi було звiльнено Головного бухгалтера ПАТ "ФБ "Перспектива", у зв’язку з цим у складi посадових осiб вона зазначається, а ле вже не пiдписує фiнансову звiтнiсть емiтента за 2013 рiк.Вiдповiдно до наказу директора Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi- Товариство) вiд 24.01.2014р. №2- к/тр на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням звiльнено головного бухгалтера Товариства Кравчук Яну Валерiївну. Вилучено посаду головного бухгалетра.
Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, у зв’язку з цим консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтента не складається. ПАТ "ФБ" Перспектива" є вiдповiдальною особою небанкiвської фiнансової групи, яка вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР N431 вiд 26.03.2013р. «Про затвердження Положення про консолiдований нагляд за дiяльнiстю небанкiвських фiнансових груп, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється особою, яка отримала лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку» складає та подає консолiдовану звiтнiсть небанкiвської фiнансової групи, щороку до 1 червня. Оскiльки така звiтнiсть стосується фiнансової групи, а не самого емiтента та його дочiрнiх пiдприємств, вона не додається.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ№663200

3. Дата проведення державної реєстрації

29.01.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

50000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

17

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управлiння фiнансовими ринками

62.02 Консультування з питань iнформатизацiї

62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Унiверсал Банк"

2) МФО банку

322001

3) поточний рахунок

26501001239556

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

АВ№483591

31.08.2009

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.03.2018

Опис

Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р., Емiтент прогнозує подовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "Юпрас Капiтал"

20337279

83000Україна м. Донецьк Постишева, 117

0

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

69002Україна Запорiжжя Гоголя, 70

0

ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ" змiнено найменування на ПАТ "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

94.5946

ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ"

34497058

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ПрАТ "Менеджмент технолоджiз"

32987822

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0.0159

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0.0001

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

49000Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

61023Україна Харкiв Сумська, 130

0.0094

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

01033Україна Київ Льва Толстого, 15-Б

0

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

01033Україна Київ Саксаганського, 30-Б

0

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

76018Україна Iвано-Франкiвськ Галицька, 67 оф.509

0

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

03062Україна Київ Естонська, 120

0

ПАТ "Альфа-банк"

23494714

01025Україна Київ Десятинна, 4/6

0.0001

ЗАТ "Майстер Брок"

21608094

04050Україна Київ Артема, 60

0

ТОВ ФК "Фiнекс-Україна"

31063268

61024Україна Харкiв Чайковського, 5/7/9 к2

0.0095

ТОВ "Арта цiннi папери"

32709075

01001Україна Київ пер.Музейний,4

0

АБ "IНГ Банк Україна"

21684818

04070Україна Київ вул Спаська, 30-а

0

ТОВ "ФК "Куб"

32999754

01032Україна Київ Саксаганського, 121 оф.29

0.0001

ТОВ "ФК "Декра"

24685310

7600Україна Iвано-Франкiвськ Чорновола, 103

0

ТОВ "Кейбiсi Сек`юрiтiз Україна"

33396156

0407Україна Київ Iллiнська, 8

0

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

4900Україна Днiпропетровськ Комсомольська,7,оф.14 А

0

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

4900Україна Днiпропетровськ Ленiна, 30

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н д/н

0

Усього

94.6297

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишков Станiслав Євгенiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.08.2009 безстроково

9) Опис

До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Бiржi;
затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради Бiржi;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради Бiржi
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 13149,32 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
з 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi – Товариство), протокол №09/08/03-01 вiд 03.08.2009р., (рiшенням цих зборiв вiдбулась змiна найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА")
з 04.08.2009р. обрано на посаду директора Товариства Шишкова Станiслава Євгенiйовича безстроково.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: 22.06.2005р.-15.07.2005р, керiвник групи по роботi з цiнними паперами вiддiлу по роботi з корпоративними клiєнтами ВАТ "Кредитпромбанк", 18.07.2005р. - 20.08.2007р. - економiст ТОВ КУА "Приднiпровський капiтал", 01.10.2005р.-20.08.2007р. економiст за сумiсництвом Приднiпровська фiнансова компанiя, 22.08.2007р. - 31.10.2007р. заступник директора ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не займає
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiлюшко Едуард Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2011 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Головою Бiржової ради – Мiлюшко Едуарда Iвановича
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було. Переобирався декiлька разiв, з 04.08.2009р. працює Головою Бiржової ради на основному мiсцi. Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Мiлюшко Е.I. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: 03.01.2006р. прийнят на посаду економiста ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 01.03.2006р. переведен на посаду директора ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива", 04.08.2009р. по теперешнiй час голова Бiржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 7462.70 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фещенко Нiна Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк"

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2011 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Членом Бiржової ради – Фещенко Нiну Анатолiївну
Фещенко Н.А. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк", з 22.08.2005р. по теперишнiй час директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд. 30. Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Винагород в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Костянтин Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2011 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Членом Бiржової ради – Шевчука Кстянтина Дмитровича
Шевчук К.Д. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орєхова (Северин) Оксана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент"

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2012 3 роки

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 20.03.2012р. №12/03/20-01 прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Стулової О. А. про припинення її повноважень Ревiзора Товариства вiдкликати Стулову Олену Анатолiївну з посади Ревiзора Товариства. Перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв. 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Орєхової Оксани Олександрiвни.
Орєхова О.О. змiнила фамiлiю на Северин О.О.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Орєхова О.О.протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.12.2005р.-01.09.2010р. бухгалтер ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", 02.09.2010р.-01.03.2011р. бухгалтер Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi", 02.03.2011р.-01.02.2012р. ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз" бухгалтер, 02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент", з 29.10.2012р. по теперишнiй час фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз"
Стаж керiвної роботи - вiдсутнiй .
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Змiни Ревiзора протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравчук Яна Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ПРАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.03.2011 безстроково

9) Опис

Кравчук Я.В. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.03.2006р.-23.06.2006р. - головний бухгалтер ЗАТ "Альфа-Iнвест", 26.06.2006р. - 13.03.2007р. головний бухгалтер ПРАТ РА "Реклама-центр", 14.03.2007р.-28.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ "Капiтал-Майстер", 01.10.2007р.-31.10.2008р. головний бухгалтер ЗАТ "Дом-Iнвест", 03.11.2008р.-01.03.2011р. головний бухгалтер ПРАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", з 02.03.2011р. по теперешнiй час головний бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива" (основне мiсце роботи). Вiдомостi щодо зайняття посад на iнших пiдприємтсвах вiдсутнi. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Головний бухгалтер здiйснює веде юбухгалтерського облiку на пiдприємствi, складає фiнансову звiтнiсть.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Змiни Головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ м. Днiпропетровськ

 

4729729615

94.5946

4729729615

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4729729615

94.5946

4729729615

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.03.2013

Кворум зборів**

94.7221

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.
4 питання: Звiт Бiржової ради Товариства за 2012 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.
9 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Наглядовою Радою Товариства.
1 питання.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства Мiлюшка Едуарда Iвановича, Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Клименко Олену Леонiдiвну.
2 питання.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi: Голова лiчильної комiсiї: Кравчук Яна Валерiївна.
3 питання.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
4 питання.
Вирiшили: Затвердити звiт Бiржової ради Товариства за 2012 рiк.
5 питання.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк.
6 питання.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 фiнансовий рiк.
7 питання.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк.
8 питання.
Вирiшили:
У зв’язку з тим, що згiдно чинного законодавства України прибуток органiзатора торгiвлi має спрямовуватися на його розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж його акцiонерами, прийняти рiшення:
1.Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2012 року, на формування Резервного капiталу Товариства;
2. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2012 року, на розвиток Товариства.

9 питання.
Вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.

       

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ален Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вулю Московська, буд.7, офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4028

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(056)7448914

Факс

(056)7448914

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ АФ "АленАудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445854241

Факс

0445854241

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових бiржах» на фiнансовому ринку виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2002

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0442796651

Факс

0442796651

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а сме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та копоративних операцiй емiтента.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2010

№1012/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.001

5000000000

0

100

Опис

Дата включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг фондової бiржi (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 15.08.2010 р. Делiстингу не було. Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткової емiсiї акцiй або iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Мета останнього закритого (приватного) розмiщення акцiй було: збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства за рахунок розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

 


XI. Опис бізнесу

11 травня 2006 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельно–iнформацiйна система «Перспектива».
03 квiтня 2007 р. – на ТОВ «ТIС «Перспектива» апробованi першi в Українi активнi торги за технологiєю Ринку Заявок
29 сiчня 2008 р. – здiйснена державна реєстрацiя ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТIС «Перспектива».
06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та iнформатизацiї зареєстрував центр сертифiкацiї ключiв та внiс ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктiв – засвiдчувальних центрiв зареєстрованих та неакредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, якi надають послуги, пов'язанi з електронним цифровим пiдписом.
14 березня 2008 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку прийняла рiшення про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
30 червня 2009 р. – проведено першi грошовi розрахунки за наслiдками торгiв на ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» через внутрiшньодержавну небанкiвську платiжну систему «Розрахункова фондова система».
29 липня 2009 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
В досить короткi термiни ЦСК Бiржi сформувався як окремий пiдроздiл з бiльш широким, нiж у Бiржi, колом клiєнтiв, тому акцiонерами Бiржi було прийняте рiшення про перетворення ЦСК Бiржi в окрему юридичну особу. У 2010 роцi зареєстровано ПАТ ЦСК "Комунiкацiйний фондовий центр". В груднi 2010 р. ЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" отримав статус акредитованого та був внесений до Реєстру суб'єктiв акредитованих ЦСК (реєстр. № 23).
24 грудня 2010 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ “Комунiкацiйний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та видiлення зi складу Бiржi, отримав статус акредитованого ЦСК.
05 серпня 2010 р. – здiйснена державна реєстрацiя ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
04 листопада 2010 р. – акцiї ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» включенi до бiржового реєстру.
31 сiчня 2011 р. – розпочато реалiзацiю спiльного проекту Мiжнародної фiнансової корпорацiї (IFC) та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фiнансових стресових активiв в Українi через створення механiзмiв (iнструментарiю та платформи) їх сек`юритизацiї.
16 березня 2011 р. – мiж Мiнiстерством фiнансiв України та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цiнних паперiв до бiржових торгiв та включення до бiржового реєстру.
16 червня 2011 року – створено Товарну бiржу «Перспектива-Коммодiтi», яка використовує торговельнi та розрахунковi технологiї, вiдпрацьованi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», на товарному бiржовому ринку
18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» та специфiкацiї строкових контрактiв на Український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб (Iндекс UIRD), на iндекс Українських облiгацiй (Iндекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика iндексу Українських облiгацiй.
(1) 07.06.2012 представники Бiржi та ПАТ "ФК "Сучаснi Кредитнi Технологiї", що виконує функцiї центрального контрагента на строковому ринку Бiржi, взяли участь у нарадi за участi голови та членiв НКЦПФР з обговорення проблемних питань щодо запровадження та ефективностi роботи центрального контрагента на фондових бiржах. За наслiдками наради було досягнуто згоди, що обидвi iснуючi наразi технологiї роботи технологiї центрального контрагента - за участi торговця цiнними паперами (на УБ-ПФТС)/платiжної системи (на Бiржi)), - реалiзованi наразi в Українi, довели свою зручнiсть для учасникiв бiржових торгiв, але поки що iснує низка проблем в цiй сферi, i всi переваги технологiї централiзованого клiрингу не можуть бути задiянi через вiдсутнiсть дiєвого нормативного регулювання клiрингу i клiрингової дiяльностi в чинному законодавствi. Таке регулювання може бути запроваджено на рiвнi проекту Закону України "Про систему депозитарного облiку в Українi" або окремого Закону "Про клiринг та клiрингову дiяльнiсть". Фахiвцi Бiржi протягом 2011-2012 рокiв прийняли активну участь у розробцi таких законопроектiв).
(2) 01.03.2012 Бiржа взяла участь в конференцiї «Iнвестування у фiнансовi стресовi активи: можливостi та виклики», органiзованої пiд патронатом International Finance Corporation (IFC) та присвяченої обговоренню механiзмiв, направлених на вирiшення проблеми стресових активiв в країнi. Було акцентовано увагу на ще бiльш актуальнiй проблемi, анiж вiднесення значної частки банкiвських активiв до категорiї «стресових», а саме – на проблемi надто вузького та ризикованого iнструментарiю для iнвестицiй; Наголошено на необхiдностi впровадження конструктивних дiй, доцiльних для розширення можливостей iнвестування для учасникiв фiнансового ринку та представлено наступнi шляхи вирiшення проблеми токсичних активiв – як перспективнi, так i вже реалiзованi (серед реалiзованих, наприклад, застосування для сек’юритизацiї активiв, що виникли внаслiдок кризових явищ в будiвельному секторi української економiки, цiнних паперiв IСI - цiннi папери допущенi до торгiв, вже включенi до лiстингу Бiржi). Констатуючи позитивний розвиток бiржi, повiдомлено про появу нового iнструментарiю для хеджування суто банкiвських ризикiв (зокрема, ризику змiни процентної ставки за банкiвськими депозитами) внаслiдок впровадження в обiг на Бiржi вiдповiдних розрахункових строкових контрактiв. Визначаючи досягнення в рамках угоди мiж Бiржею та IFC, одним з результатiв загалом ефективного та дiєвого спiльного проекту визначено саме стимулювання публiчних i конструктивних дискусiй щодо визначення напрямiв та перелiку можливого iнструментарiю для вирiшення проблеми стресових активiв в Україну. Дискусiї ведуться на рiвнi банкiвських асоцiацiй, учасникiв фондового ринку. I, безумовно, вже зараз певна частка з обговорюваних протягом минулого року варiантiв були реалiзованi на практицi, оскiльки банки зазвичай мають значний методологiчний потенцiал для самостiйного вибору найбiльш прийнятного для них варiанту сек’юритизацiї активiв i не завжди чекають вiд регуляторiв унiверсальної для всiх методики вирiшення всiх проблем.
(3) 07.06.2012 було представлено для обговорення ринку проект Концепцiї розвитку ринку емiсiйних боргових цiнних паперiв, розробленої СРО АУФТ за сприяння Бiржi. Створення концепцiї проходило протягом 2011-2012 рокiв iз залученням значного кола учасникiв фондового ринку України. Вiдповiдно до Концепцiї, реформування ринку емiсiйних боргових цiнних паперiв передбачає реалiзацiю комплексних та послiдовних органiзацiйних, адмiнiстративних та законодавчих заходiв, серед яких визначенi наступнi:
- активне стимулювання бiржового обiгу облiгацiй з метою справедливого цiноутворення та запровадження щiльного обов’язкового монiторингу вiдповiдного сегменту ринку капiталу в частинi контролю обсягiв, рiвня лiквiдностi, додержання учасниками правил цiноутворення, тощо;
- розширення повноважень регуляторiв ринку (НБУ, Мiнфiну, НКЦПФР), що дозволить своєчасно вiдстежувати негативнi тенденцiї, ефективно контролювати вiдносини мiж iнвесторами та емiтентами;
- запровадження обiгу деривативiв, базовим активом яких є показники котирування облiгацiй (йдеться, в першу чергу, про операцiї РЕПО, якi сьогоднi в мiжнароднiй практицi розглядаються не стiльки як кредитна операцiя, скiльки як один з видiв похiдних фiнансових iнструментiв, впровадження яких має на метi стимулювання лiквiдностi ринку базового активу;
- одночасно з початком застосування норм реформованого законодавства, запровадження монiторингу та узагальнення судової практики, що базується на рiшеннях судових iнстанцiй рiзного рiвня, якi розглядатимуть спори, пов’язанi з обiгом, адмiнiструванням, оподаткуванням емiсiйних боргових цiнних паперiв;
- сприяння популяризацiї та пiдвищенню рiвня довiри емiтентiв та iнвесторiв до нацiональних рейтингiв i нацiональних рейтингових агентств, якi їх розраховують..
В проектi Концепцiї запропонованi наступнi напрями змiн до чинного законодавства:
- закрiплення на рiвнi закону норми, що облiгацiя є цiнним папером, що посвiдчує вiдносини позики i надає будь-якiй особi, що є його набувачем, не тiльки право отримати кошти, сума яких дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiї та вiдповiдному розмiру доходу, але й iншi права, загальнi вимоги до перелiку, моменту виникнення та порядку реалiзацiї яких також мають бути визначенi в законi, а безпосередньо щодо кожного окремого випуску - в проспектi емiсiї облiгацiй;
- розширення iснуючих вимог до проспекту емiсiї цiнних паперiв, оскiльки справжнє навантаження проспекту емiсiї у разi випуску облiгацiй значно ширше;
- запровадження загальноприйнятих у цивiльному законодавствi механiзмiв забезпечення позики: застава, гарантiя, поручительство;
- створення додаткових умов забезпечення охорони прав iнвесторiв, що надають кошти в межах вiдносин облiгацiйної позики, шляхом включення додаткових норм до Кримiнального кодексу України, якi визначатимуть як суспiльно небезпечнi умиснi або необережнi дiяння посадових осiб емiтента (та/або осiб, що надали забезпечення за облiгацiями), визначатимуть або посилюватимуть мiру покарання осiб, що їх вчинили.
Наразi у вiдповiдностi з Концепцiєю готуються змiни до чинного законодавства з метою впровадження поставлених у Концепцiї завдань.
(4) 10.04.2012 рiшенням НКЦПФР №526 схвалено проект Концепцiї доступу на український фондовий ринок фiнансових iнструментiв iноземних емiтентiв, активи яких розташованi в Українi. Концепцiя розроблювалася СРО АУФТ за сприяння Бiржi протягом сiчня-березня 2012 року, при цьому з метою вироблення узгодженої позицiї НКЦПФР та НБУ щодо положень Концепцiї проект також надавався до обговорення до НБУ.
В концепцiї запропонованi умови (принципи) та механiзми, якi повиннi стати основними для досягення поставлених цiлей:
- жорсткий контроль з боку регуляторiв за функцiонуванням ринку ЦБ iноземних емiтентiв;
- обмеження з боку НБУ обсягу обiгу ЦП (з метою недопущення погiршення стану платiжного балансу);
- актуалiзацiя взаємодiї НКЦПФР з регуляторами iноземних бiрж (Польща, Нiмеччина, Великобританiя);
- iмплементацiя iснуючих мiжнародних практик в частинi розкриття iнформацiї емiтентом i стандартiв корпоративного управлiння вiдповiдно до вимог iноземних фондових бiрж та регуляторiв;
- особливий порядок адмiнiстрування iнвестицiй у виглядi iноземних цiнних паперiв
- роль фондових бiрж у процесi взаємодiї з емiтентами та iноземними фондовими бiржами, на яких обертаються такi цiннi папери.
Пiсля активного обговорення учасниками ринку на виконання цiєї Концепцiї було затверджено Положення про допуск цiнних паперiв iноземних емiтентiв до обiгу на територiї України, яке було затверджене рiшенням Комiсiї вiд 22.11.2012 № 1692, набуло чинностi вже у сiчнi 2013 року та, поряд з iншими нормативно-правовими документами, значною мiрою заклало правове пiдґрунтя для впровадження в обiг на українських фондових бiржах емiтентiв iноземних цiнних паперiв, що володiють активами в Українi.
(5) 09.02.2012 представники Бiржi прийняли участь у круглому столi за назвою «Змiни до Положення про депозитарну дiяльнiсть Нацiонального банку України», який був органiзований i проведений СРО Асоцiацiєю «Українськi фондовi торговцi». В роботi круглого столу прийняли участь представники регуляторiв грошового i фондового ринкiв - НБУ, НКЦПФР, центральних органiв влади – ВРУ та Адмiнiстрацiї Президента України, провiдних державних i комерцiйних банкiв, фондових бiрж, iнших професiйних учасникiв фондового ринку та засобiв масової iнформацiї. Бiржею вiдзначено, що нова редакцiя Положення є проявом зосередженостi НБУ та НКЦПФР на врегулюваннi нормативних та органiзацiйних проблемних питань депозитарної iнфраструктури, яка спостерiгається за останнi роки, тому НБУ знайшов вдалий баланс мiж необхiднiстю контролю та нагляду за складовими депозитарної та платiжної iнфраструктури, як це передбачається кращими мiжнародними рекомендацiями, та забезпеченням здорової конкуренцiї мiж можливими моделями клiрингу та розрахункiв щодо державних цiнних паперiв.
Обговорення проекту цього важливого нормативного акту НБУ проходило протягом 2011 року за активної участi Бiржi. Нова редакцiя Положення, що надає можливiсть пiдвищення лiквiдностi ОВДП як основного iнструменту фондового ринку шляхом впровадження нових технологiй клiрингу i розрахункiв за бiржовими договорами щодо ОВДП, набрала чинностi з травня поточного року.
(6) 25.07.2012 Бiржа звернулася до НБУ з проханням розглянути можливiсть удосконалення механiзму функцiонування бiржового ринку ОВДП, якi дещо ускладнюють його розвиток в ситуацiї, коли ще не остаточно вiдпрацьовано технологiю неттiнгових розрахункiв з двостороннiм забезпеченням щодо ОВДП та не набрав чинностi Закон "Про депозитарну систему України" в частинi створення Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, що має суттєво пiдвищити ефективнiсть та конкурентоспроможнiсть iнфраструктури нацiонального фiнансового ринку.
В якостi незручностi зазначено особливостi iснуючого регламенту депозитарiю Нацiонального банку України при розрахунках з одностороннiм забезпеченням, який передбачає, що ОВДП для участi в бiржових торгах, блокуються на пiдставi розпорядження зберiгача цiнних паперiв на переказ ДЦП пiд кожну операцiю на фондовiй бiржi, а не на всю торговельну сесiю, як це зазвичай реалiзовано iншими українськими депозитарiями цiнних паперiв. Це вимагає надмiрного операцiйного навантаження на зберiгачiв цiнних паперiв, бiржу, депозитарiй Нацiонального банку України щодо супроводження укладення та розрахункiв за бiржовими договорами та скорочує можливiсть укладати бiльшу кiлькiсть бiржових договорiв протягом торговельної сесiї.
За наслiдками консультацiй Бiржа знайшла порозумiння з фахiвцями НБУ щодо актуальностi цього питання, наразi активно аналiзуються конструктивнi варiанти та механiзми її оперативного вирiшення.
Вiдповiднi змiни до регламенту iнформацiйної взаємодiї були внесенi вже у 2013 роцi.
(7) Бiржею було запроваджено традицiю неформальних заходiв з дiючими та потенцiйними членами – провiдними банками i торговцями цiнними паперами, насамперед, операторами боргового ринку. 12.07.2012, 20.09.2012, 13.12.2012 було проведено конструктивнi дискусiї стосовно очiкуваних напрямiв розвитку боргового та строкового ринку України, законодавчих та технологiчних новацiй (впровадження технологiї нетингу на ринку ОВДП, розширення лiнiйки доступних процентних деривативiв, модернiзацiя бiржового термiналу тощо).
(8) З червня 2012 року активним учасником торгiв на Бiржi став Нацiональний банк України, якому на початку 2012 року було забезпечено зручний доступ до бiржових торгiв. До 2012 роцi НБУ приймав участь в торгах практично винятково не тiльки на ПФТС. Загалом у 2012 роцi за технологiєю двостороннього котирування Нацiональним банком України на ПФТС та на Бiржi загалом було укладено 22 договори на загальну суму 4,34 млрд грн.
(9) Бiржа взяла активну участь у розробцi та обговореннi Закону України «Про депозитарну систему України». Зокрема, Бiржа взяла участь у круглому столi «Україна та її iнвестори: хто контролюватиме власнiсть на цiннi папери?», який 18.10.2012 органiзувала Лiга фiнансового розвитку за пiдтримки проекту USAID «Розвиток фiнансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». У дискусiї взяли участь представники НБУ, НКЦПФР, професiйних органiзацiй, банкiв, бiрж, депозитарiїв. Учасники обговорення дiйшли висновку, що чинне законодавство щодо клiрингу i розрахункiв на фондовому ринку є застарiлим, невiдповiдним мiжнароднiй практицi i давно потребувало модернiзацiї, що й реалiзується внаслiдок прийняття ЗУ «Про депозитарну систему України».
(10) Бiржа на рiвнi нової редакцiї Правил, зареєстрованих Рiшенням Комiсiї вiд 18.12.2012 № 1815 змiни до Правил Бiржi, вперше в Українi легiтимiзувала порядок використання додаткового забезпечення у цiнних паперах з метою спрощення доступу до бiржових торгiв, насамперед, до ринку державних цiнних паперiв. Також Бiржа звернулася до НБУ з проханням iнiцiювати внесення вiдповiдних змiн до Положення про депозитарну дiяльнiсть НБУ та регламенту iнформацiйної взаємодiї мiж депозитарiєм НБУ та фодновими бiржами, аби забезпечити правову та технологiчну складовi впровадження цього механiзму.
1 листопада 2013 року одне з найбiльших свiтових iнформацiйних агентств Bloomberg Finance LP (Нью-Йорк, США) пiдписало з ФБ "Перспектива" договiр щодо поширення бiржової iнформацiї. До цього аналогiчнi договори на поширення iнформацiя про результати торгiв на Бiржi були укладенi, насамперед, з iнформацiйними агентствами CBonds i TRData, Однак забезпечення трансляцiї даних про торги на ФБ "Перспектива" таким найвiдомiшим постачальником фiнансової iнформацiї, яким є Bloomberg, є для Бiржi дуже важливим, оскiльки для мiжнародних iнвесторiв спрощується оперативний доступ до iнформацiї про вартiсть найбiльш лiквiдних цiнних паперiв українських емiтентiв, допущених до торгiв на ФБ "Перспектива". Крiм того, у завершальнiй стадiї знаходиться тестування iнформацiйного обмiну i пiдписання аналогiчного договору з iншим провiдним свiтовим провайдером фiнансової iнформацiї - ThomsonReuters. Таким чином, лiдерство ФБ "Перспектива" на нацiональному ринку пiдтверджується i зростаючим iнтересом з боку провiдних мiжнародних провайдерiв бiржової iнформацiї.
(2) 28 жовтня 2013 року Нацiональний банк України та ФБ "Перспектива" уклали договiр про розрахунки за операцiями з купiвлi – продажу депозитних сертифiкатiв НБУ. Саме за iнiцiативи ФБ «Перспектива», яка акумулювала пропозицiї банкiв-членiв Бiржi щодо доцiльностi забезпечення бiржового обiгу депозитних сертифiкатiв НБУ, було внесено змiни до низки нормативно-правових актiв НБУ. Очiкується, що депозитнi сертифiкати НБУ поступово мають стати одним з джерел стимулювання лiквiдностi бiржового ринку.
(3) Кiлька разiв на протязi 4 кварталу Бiржа забезпечувала оновлення торгового термiналу (29.10.2013 - до версiї 5.0.0.39, 18.12.2013 - до версiї 5.0.0.40), зважаючи, зокрема, на змiну порядку проведення розрахункiв щодо цiнних паперiв, з метою впровадження адмiнiстрування однiєю уповноваженою особою члена бiржi налаштувань робочих мiсць iнших брокерiв-уповноважених осiб та iнших доопрацювань, спрямованих на збiльшення операцiйної зручностi участi в бiржових торгах.
(4) 10.12.2013 Бiржа спiльно з представниками ПАТ «Розрахунковий центр» та СРО АУФТ взяла участь в засiданнi Комiтету з питань грошово-кредитної полiтики та валютного регулювання Незалежної асоцiацiї банкiв України (НАБУ), де було узгоджено основнi принципи дiяльностi бiржового ринку РЕПО за участi ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента та iз застосуванням механiзмiв додаткового забезпечення та компенсацiйних внескiв.

Iншi подiї не вилiлялись

 

Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, вiддiл забезпечення клiрингу та розрахункiв, юридичний вiддiл, вiддiл iнформацiйних технологiй,фiнансовий вiддiл, адмiнiстративний вiддiл).
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступнi органи: Загальнi збори акцiонерiв, Бiржова Рада, Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор), Директор. Ревiзором Товариства є
Орєхова О.О. Голова бiржової Ради - Мiлюшко Е.I., член Бiржової ради Шевчук К.Д., член Бiржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцiєю органiв управлiння Бiржi можна ознайомитися у Статуту ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайтi fb_perspektiva.proemitent.info.
Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
Змiн у порiвняннi з попереднiм перiодом не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 18, iз них
10 - працюють на умовах неповного робочого часу
1 працює за сумiсництвом
Фонд оплати працi за 2013р. - 180172,27 грн.
Фонд оплати працi збiльшився вiдносто попереднього року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскiльки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професiйним учасником фондового ринку, то станом на кiнець звiтного перiоду працювало 7сертифiкованих фахiвцiв, якi пройшли навчання та отримали сертифiкати вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть працiвникiв ПАТ "ФБ "Перспектива" вiдповiдає вимогам та потребам дiяльностi Товариства.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань

 

Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацями, пiдприємствами, установами

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

 

Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Одразу пiсля створення в 2006 роцi бiржа зайняла провiднi позицiї на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових i iнформацiйних технологiй. Бiржа першою в Українi реалiзувала ринок заявок, легiтимний електронний документообiг (2007), зручну процедуру бiржового розмiщення цiнних паперiв (2007-2008), надiйну i ефективну модель клiрингу та розрахункiв через спецiалiзовану небанкiвську платiжну систему (2009), self-listing (2010), зареєструвала специфiкацiї (2011), запустила в обiг (2012) процентнi строковi контракти та впровадила додаткове забезпечення в цiнних паперах (2013). Унiверсальний пiдхiд до стимулювання лiквiдностi та постiйна модернiзацiя бiржових технологiй забезпечують лiдерство на локальному українському ринку в органiзацiї торгiв максимально широким перелiком фiнансових iнструментiв.
Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзують ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати» - Delivery vs Payment (DVP) вiдповiдно до кращих мiжнародних рекомендацiй. Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.
Бiржа лiдирує на бiржовому ринку України за низкою показникiв, наведених у таблицi, та демонструє позитивну динамiку розвитку.
Показники 2011 рiк 2012 рiк Змiна за рiк, % 2013 рiк* Змiна за рiк, %*
Кiлькiсть членiв бiржi 113 108 -4,4% 144 +33,3%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 15,4% (3) 16,7% (3) +1,3% 26.0% (2) +9,3%

Кiлькiсть фiнансових iнструментiв в бiржовому списку 177 380 +114,7% 631 +66,1%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 8,1% (3) 12,8% (3) +4,7% 17,9% (2) +5,1%

Кiлькiсть ЦП в бiржовому реєстрi 58 148 +155,2% 210 +41,9%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 11,4% (3) 21,7% (2) 10,3% 23,9% (2) +2,2%

Загальний обсяг торгiв, млн. грн. 79 070,31 146 007,09 +84,7% 319 088,48 +118,5%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 33,6% (2) 55,3% (1) +21,7% 67,4% (1) +12,1%

Обсяг торгiв державними ЦП 22 388,04 105 526,73 +371,4% 282 305,69 +167,5%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 22,5% (2) 58,9% (1) +36,3% 80,4% (1) +21,5%

Обсяг торгiв облiгацiями пiдприємств та iпотечними облiгацiями 6 110,33 10 592,12 +73,3% 11 909,96 +12,4%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 28,5% (2) 40,2% (2) +11,7% 24,3% (2) -15,9%

Обсяг торгiв облiгацiями мiсцевих позик 100,16 5 172,32 +5064,1% 859,50 -83,4%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 21,7% (3) 81,0% (1) +59,3% 99,5% (1) +18,5%

Обсяг торгiв акцiями 39 531,06 9 723,87 -75,4% 4 273,00 -56,1%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 49,9% (1) 41,5% (1) -8,4% 9,4% (4) -32,1%

Обсяг торгiв iнвестицiйними сертифiкатами 10 850,79 3 289,31 -69,7% 1 473,04 -55,2%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 95,2% (1) 82,5% (1) -12,7% 23,5% (2) -59,0%

Обсяг торгiв опцiонними сертифiкатам 177,46 228,61 +28,8% 360,50 +57,7%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку 74,3% (1) 61,8% (1) -12,5% 98,8% (1) +37,0%

Обсяг торгiв строковими контрактами - 11 474,12 +100,0% 17 906,78 +56,1%
Частка (мiсце) на бiржовому ринку - 46,7% (2) +46,7% 85,1% (1) +38,4%

Примiтка:
* за попереднiми даними НКЦПФР та вiдкритими даними фондових бiрж
В 2013 роцi на бiржовому ринку України зросли обсяги торгiв переважною бiльшiстю видiв цiнних паперiв: акцiями у 2,1 рази, державними облiгацiями – у 2 рази, облiгацiями пiдприємств – у 1,9 рази, iнвестицiйними сертифiкатами – на 7%; на вiдмiну вiд попереднього року, на фондових бiржах торгувалися також депозитнi сертифiкати та iпотечнi облiгацiї. Скорочення лiквiдностi по бiржовому ринку спостерiгалося щодо строкових контрактiв (на 13% - через скорочення торгiв деривативами, базовим активом яких є фондовий iндекс) та мунiципальних облiгацiй (на 86% - внаслiдок вiдсутностi настiльки масштабних розмiщень, що мали мiсце у минулому роцi).
Бiржа утримує лiдерськi позицiї у сегментах боргових цiнних паперiв (за винятком корпоративних облiгацiй, де вiдзначається найбiльша конкуренцiя – насамперед у сегментi обслуговування первинних розмiщень облiгацiй пiдприємств) та деривативiв та поступово нарощує свою частку на ринку. Якщо бiржовий ринок в цiлому зрiс за 2013 рiк у 1,8 рази, то Бiржi вдалося забезпечити зростання обсягiв торгiв у 2,2 рази. Як наслiдок, зростання ринкової частки бiржi було достатньо переконливим – з 55% у 2012 роцi до 67% у 2013 роцi.
Протягом останнього кварталу 2013 року на фондовiй бiржi «Перспектива» укладено 25063 договори на загальну суму 89,98 млрд грн. (на 3% менше, нiж попереднього кварталу).
За оперативними даними з iнтернет-сайтiв фондових бiрж, у 4 кварталi 2013 року Бiржа посiла перше мiсце за обсягом торгiв (з часткою загального бiржового обороту 73%), друге мiсце – у ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (19%), третє – у ПАТ "Приднiпровська бiржа" (3%).

Результати бiржових торгiв за жовтень-грудень 2013 року в розрiзi фiнансових iнструментiв:
Вид фiнансових iнструментiв Обсяг торгiв Кiлькiсть договорiв
млн грн Змiна до попереднього кварталу, % Частка у загальному обсягу торгiв, % шт. Змiна до попереднього кварталу, %
Державнi облiгацiї України 77 276,07 -5,12% 85,88% 2 002 -51,75%
Облiгацiї пiдприємств 5 900,36 44,04% 6,56% 1 061 0,28%
Облiгацiї мiсцевих позик 8,03 -96,68% 0,01% 63 70,27%
Iпотечнi облiгацiї 1,15 -28,67% 0,00% 9 125,00%
Акцiї 1 506,46 14,81% 1,67% 2 009 -42,99%
Iнвестицiйнi сертифiкати 412,65 -26,96% 0,46% 534 -49,48%
Опцiоннi сертифiкати 185,00 86,89% 0,21% 61 8,93%
Строковi контракти 4 688,82 -5,78% 5,21% 19 324 -20,46%
ВСЬОГО 89 978,55 -2,98% 100,00% 25 063 -26,67%
Обсяги торгiв на фондових бiржах України (попереднi данi):
Фондовi бiржi 3 квартал 2013 року 4 квартал 2013 року Змiна за квартал 2012 рiк 2013 рiк Змiна за рiк
IННЕКС 0,01 0,04 +364,8% 0,01 0,22 2104,6%
УМФБ 0,22 0,26 +21,4% 0,99 0,93 -5,9%
ПЕРСПЕКТИВА 92,74 89,98 -3,0% 145,56 319,10 119,2%
ПФБ 4,71 3,74 -20,6% 0,65 13,09 1914,6%
УБ 2,22 1,76 -20,6% 24,02 10,93 -54,5%
СЄФБ 0,52 0,29 -44,1% 0,36 1,09 205,0%
ПФТС 50,62 24,30 -52,0% 89,46 112,97 26,3%
КМФБ 5,36 2,22 -58,6% 2,13 11,82 455,6%
УМВБ 0,0004 0,0002 -59,9% 0,05 0,00 -97,1%
УФБ 2,29 0,69 -70,0% 0,43 3,41 685,3%
ВСЬОГО 158,68 123,28 -22,3% 263,67 473,57 79,6%
Останнiй квартал 2013 року був достатньо показовим, оскiльки бiльша його частина пройшла пiд знаком реалiзацiї масштабної iнфраструктурної реформи. Загалом можна вiдзначити, що бiржовий ринок в цiлому був готовий до змiн у функцiонуваннi iнфраструктури – хтось бiльше, хтось менше.
На двох бiржах (IННЕКС та УМФБ) навiть збiльшилися обсяги торгiв порiвняно з третiм кварталом, але ж на 8 бiржах – скоротилися. Загалом зменшення торгiв на українських фондових бiржах за квартал склало 22%. На ФБ «Перспектива» лiквiднiсть залишилась майже на попередньому рiвнi, оскiльки незначне (на 5%) скорочення обсягiв торгiв ОВДП було значною мiрою компенсоване зростанням активностi в секторi корпоративних облiгацiй.
Як результат, ринкова частка ФБ «Перспектива» зросла з 58% у 3 кварталi до 73% у 4 кварталi та 67% за 2013 рiк.
Основнi доходи Бiржа отримує не за допуск цiнних паперiв та доступ брокерiв до торгiв, а заробляє передусiм за рахунок встановлення лояльних тарифiв за трансакцiї. Для цього бiржа впроваджує тарифнi, технологiчнi та органiзацiйнi заходи щодо стимулювання збiльшення кiлькостi трансакцiй. Протягом 4 кварталу 2013 року на бiржi було укладено та виконано 25,06 тис бiржових договорiв, загалом за рiк – 107,20 тис, що на 46% бiльше, нiж у 2012 роцi. При цьому найбiльше кiлькiсть укладених договорiв за рiк зросла на ринку державних облiгацiй України (з 2,46 тис до 9,99 тис, тобто у 4,1 рази), щодо облiгацiй мiсцевих позик (з 0,08 тис до 0,18 тис, тобто у 2,3 рази), на строковому ринку (з 42,36 тис до 79,47 тис, тобто у 1,9 рази), щодо облiгацiй пiдприємств (з 1,82 тис до 2,49 тис, тобто на 36%). Натомiсть скоротилася кiлькiсть договорiв, укладених щодо акцiй (на 48%), iнвестицiйних сертифiкатiв (на 21%), опцiонних сертифiкатiв (на 49%).
Певну частку доходiв Бiржа отримує вiд органiзацiї первинного розмiщення та аукцiонiв з продажу цiнних паперiв. Протягом 4 кварталу на Бiржi було розмiщено облiгацiй та акцiй на загальну суму 1,81 млрд грн. (на 23% бiльше, нiж у попередньому кварталi), загалом протягом 2013 року – 3,95 млрд грн.
Бiржа концентрує свої зусилля на пiдвищеннi привабливостi органiзованого ринку цiнних паперiв України для нацiональних та мiжнародних iнвесторiв. Важлива роль бiржi як центрального елемента iнфраструктури ринку зумовлює провадження активної дiяльностi в регуляторнiй сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, провадження власних та спiльних з iншими учасниками фондового ринку технологiчних, органiзацiйних, освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо. Серед них доцiльно визначити наступнi.
(1) 1 листопада 2013 року одне з найбiльших свiтових iнформацiйних агентств Bloomberg Finance LP (Нью-Йорк, США) пiдписало з ФБ "Перспектива" договiр щодо поширення бiржової iнформацiї. До цього аналогiчнi договори на поширення iнформацiя про результати торгiв на Бiржi були укладенi, насамперед, з iнформацiйними агентствами CBonds i TRData, Однак забезпечення трансляцiї даних про торги на ФБ "Перспектива" таким найвiдомiшим постачальником фiнансової iнформацiї, яким є Bloomberg, є для Бiржi дуже важливим, оскiльки для мiжнародних iнвесторiв спрощується оперативний доступ до iнформацiї про вартiсть найбiльш лiквiдних цiнних паперiв українських емiтентiв, допущених до торгiв на ФБ "Перспектива". Крiм того, у завершальнiй стадiї знаходиться тестування iнформацiйного обмiну i пiдписання аналогiчного договору з iншим провiдним свiтовим провайдером фiнансової iнформацiї - ThomsonReuters. Таким чином, лiдерство ФБ "Перспектива" на нацiональному ринку пiдтверджується i зростаючим iнтересом з боку провiдних мiжнародних провайдерiв бiржової iнформацiї.
(2) 28 жовтня 2013 року Нацiональний банк України та ФБ "Перспектива" уклали договiр про розрахунки за операцiями з купiвлi – продажу депозитних сертифiкатiв НБУ. Саме за iнiцiативи ФБ «Перспектива», яка акумулювала пропозицiї банкiв-членiв Бiржi щодо доцiльностi забезпечення бiржового обiгу депозитних сертифiкатiв НБУ, було внесено змiни до низки нормативно-правових актiв НБУ. Очiкується, що депозитнi сертифiкати НБУ поступово мають стати одним з джерел стимулювання лiквiдностi бiржового ринку.
(3) Кiлька разiв на протязi 4 кварталу Бiржа забезпечувала оновлення торгового термiналу (29.10.2013 - до версiї 5.0.0.39, 18.12.2013 - до версiї 5.0.0.40), зважаючи, зокрема, на змiну порядку проведення розрахункiв щодо цiнних паперiв, з метою впровадження адмiнiстрування однiєю уповноваженою особою члена бiржi налаштувань робочих мiсць iнших брокерiв-уповноважених осiб та iнших доопрацювань, спрямованих на збiльшення операцiйної зручностi участi в бiржових торгах.
(4) 10.12.2013 Бiржа спiльно з представниками ПАТ «Розрахунковий центр» та СРО АУФТ взяла участь в засiданнi Комiтету з питань грошово-кредитної полiтики та валютного регулювання Незалежної асоцiацiї банкiв України (НАБУ), де було узгоджено основнi принципи дiяльностi бiржового ринку РЕПО за участi ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента та iз застосуванням механiзмiв додаткового забезпечення та компенсацiйних внескiв.
Позитивними тенденцiями характеризувалася i дiяльнiсть iнших складових iнфраструктури Бiржi, якi разом з нею складають унiверсальний нацiональний бiржовий холдинг, що надає повний комплекс послуг учасникам торгiв та розрахункiв. До речi, 03.12.2013 ФБ "Перспектива" рiшенням НКЦПФР була призначена вiдповiдальною особою небанкiвської фiнансової групи, що була створена з метою поступового вертикального структурування (оформлення) бiржового холдингу (до цього його складовi були пов’язанi бiльшою мiрою горизонтально, насамперед, технологiчно).
Зокрема, стабiльно зростають обсяги торгiв на Товарнiй бiржi «Перспектива-Коммодiтi», на яку було поширено напрацьованi на фондовому ринку торговельнi технологiї: за 2013 рiк в ходi електронних вiдкритих (публiчних) аукцiонiв було укладено 2,91 тис. угод на загальну суму 602,98 млн грн. (у 13 разiв бiльше, нiж за 2012 рiк).
Товариство не здiйснює експортних операцiй.
Основними клiєнтами Бiржi є:
1) члени бiржi, яким вiдповiдно до правил Бiржi, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорiв доступу до електронної торговельної системи Бiржi та про надання дозволу на комерцiйне використання комп’ютерної програми торгового термiналу та абонентське обслуговування надається доступ до бiржових торгiв. Протягом звiтного кварталу кiлькiсть членiв Бiржi скоротилася на 4% (з 150 до 144 лiцензованих торговцiв цiнними паперами), але з початку року зросла – на 33%. Наразi Бiржа поступається за цим показником лише ПАТ «Українська бiржа», кiлькiсть членiв якої станом на 01.01.2014 становила 152, що на 6% бiльше, нiж на Бiржi (на початку 2013 року вiдставання становило 52%). Кiлькiсть учасникiв торгiв є важливою ознакою конкурентоздатностi фондової бiржi, тому Бiржа й надалi концентруватиме зусилля на залученнi до торгiв банкiв та торговцiв цiнними паперами. Очевидно, що зростання кола учасникiв торгiв має стимулювати подальше збiльшення лiквiдностi.
Загальна кiлькiсть учасникiв бiржових торгiв у 4 кварталi 2013 року становила 78, тобто, на 6% менше, нiж у попередньому кварталi (83). Тим не менше, частка активних учасникiв торгiв у середнiй за квартал кiлькостi членiв Бiржi майже не змiнилася та становить 53%.
Зокрема, в сегментi акцiй договори протягом кварталу укладали 28 членiв Бiржi (-7), облiгацiй пiдприємств – 47 (+6), ОВДП – 49 (-1), облiгацiй мiсцевих позик – 6 (без змiн), iнвестицiйних сертифiкатiв – 18 (-5).
Протягом кварталу членами бiржi стали ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" та ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА".
Загалом за рiк кiлькiсть учасникiв бiржових торгiв сягнула 100, тобто на 61% бiльше, нiж попереднього року (62). Зокрема, протягом року договори на Бiржi в сегментi акцiй укладали 49 членiв Бiржi, облiгацiй пiдприємств – 58, ОВДП – 61, облiгацiй мiсцевих позик – 9, iнвестицiйних сертифiкатiв – 27.
2) емiтенти цiнних паперiв, якi iнiцiюють включення цiнних паперiв до бiржового списку та бiржового реєстру з метою первинного розмiщення цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв або їх вторинного бiржового обiгу.
Станом на 31.12.2013 кiлькiсть цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв у бiржовому списку становила 631. З них: 147 – 1-го рiвня лiстингу, 63 - 2-го рiвня лiстингу, 421 - позалiстинговi.
Структура бiржового списку: 291 випуск акцiй (16 – 2-го рiвня лiстингу, 275 - позалiстинговi), 146 серiй ОВДП (1-го рiвня лiстингу), 40 серiй iнвестицiйних сертифiкатiв (17 – 2-го рiвня лiстингу, 23 – позалiстинговi), 2 серiї iпотечних облiгацiй (1 – 2-го рiвня лiстингу, 1 - позалiстинговi), 133 серiї облiгацiй пiдприємств (27 – 2-го рiвня лiстингу, 106 - позалiстинговi), 7 серiй облiгацiй мiсцевих позик (1 – 1-го рiвня лiстингу, 2 – 2-го рiвня лiстингу, 4 - позалiстинговi), 6 серiй опцiонних сертифiкатiв (позалiстинговi) та 6 кодiв (серiй) ф’ючерсних контрактiв (позалiстинговi).
За 4 квартал кiлькiсть цiнних паперiв у бiржовому списку збiльшилася на 33%, у бiржовому реєстрi – на 6%.
За рiк частка бiржi в загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, допущених до торгiв на фондових бiржах України, зросла з 13% до 18%, а частка в загальному бiржовому реєстрi - з 22% до 24%.
Очiкується, що завдяки стимулюванню розвитку бiржового ринку, заподiяному через змiни у податковому законодавствi та врегулювання моделi iнфраструктури фондового ринку у Законi України «Про депозитарну систему України», можна очiкувати подальшого збiльшення кiлькостi цiнних паперiв у бiржовому списку та реєстрi. Також суттєвi перспективи щодо розвитку нацiонального фiнансового ринку пов’язуються iз запуском торгiв деривативами (в т.ч. валютними), а також облiгацiями мiжнародних фiнансових органiзацiй.
Детальна iнформацiя про склад членiв Бiржi та емiтентiв цiнних паперiв, якi включенi до бiржового списку, оприлюднюється на Iнтернет-сайтi Бiржi в режимi он-лайн.
При iнвестуваннi у цiннi папери емiтента iнвестори можуть наражатися на наступнi основнi ризики:
- зменшення поточної частки акцiонера у статутному капiталi – ризик може реалiзуватися у випадку проведення додаткової емiсiї акцiй Бiржi (що є ймовiрним з огляду на поступове зростання статутного капiталу Бiржi в останнi роки) та вiдмови акцiонера вiд придбання пропорцiйної частки капiталу; внаслiдок незначної частки акцiй у вiльному обiгу (показник free-float щодо акцiй Бiржi 5% є середнiм для українських умов, але недостатнiм вiдповiдно до мiжнародних пiдходiв) ризик не обов’язково буде компенсований – через високу волатильнiсть, притаманну нацiональному ринку акцiй, та незначну лiквiднiсть ринку акцiй взагалi та обiгу акцiй бiржi зокрема; це може ускладнити продаж акцiй, втiм, позитивним фактором є той факт, що переважна кiлькiсть акцiонерiв є членами бiржi, тобто операцiї з продажу належного пакету акцiй не будуть для них пов’язанi iз додатковими витратами на оплату комiсiйних торговцю цiнними паперами;
- обмеження виплати дивiдендiв за емiтента – ризик не може бути мiнiмiзовано з огляду на iснуючу законодавчу заборону на виплату дивiдендiв фондовими бiржами;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емiтента їхнiми власниками, - наразi цей ризик виглядає малоймовiрним;
- обмеження можливостi акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв – ризик мiнiмальний через iснування Бiржi у органiзацiйно-правовiй формi публiчного акцiонерного товариства, статутнi документи якого вiдповiдно до законодавства передбачають високi стандарти корпоративного управлiння та захисту прав акцiонерiв.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають:
- зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України через очiкуване об’єднання основних конкурентiв (значнi пакети акцiй ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та ПАТ «Українська бiржа» належать Московськiй бiржi), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходiв (хоча наразi ринкова частка Бiржi має тенденцiю до зростання) – ризик може бути мiнiмiзований винятково через пiдвищення конкурентних переваг (впровадження бiльш ефективних нових технологiй та фiнансових iнструментiв, залучення емiтентiв та торговцiв цiнними паперами, партнерськi програми з мiжнародними бiржами), залучення додаткових коштiв вiд стратегiчного iнвестора для збiльшення статутного капiталу з метою подальшого розвитку;
- нерентабельнiсть – ризик ймовiрний через наявнiсть збиткiв у 2010 роцi (-1,77 млн.грн.) та мiнiмальнi прибутки у 2011-2013 роках, але може бути мiнiмiзований внаслiдок зниження неефективних витрат та поступового пiдвищення тарифiв; крiм того, можна очiкувати подальшого зростання доходiв вiд органiзацiї торгiв на Бiржi строковими контрактами та розширення обiгу боргових цiнних паперiв;
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi – ризик може бути реалiзований лише у випадку необхiдностi залучення додаткових коштiв для розвитку Бiржi, що у прогнозованих на 2014 рiк умовах (низький iнтерес iнвесторiв до придбання пайових фiнансових iнструментiв емiтентiв з країн, що характеризуються низьким рiвнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане iз певними складнощами.
В своїй дiяльностi Товариство може також наражатися на операцiйний, правовий та iнвестицiйний ризики. Останнiй пов'язаний насамперед iз необхiднiстю вкладення у активи, вартiсть яких важко пiддається однозначному ринковому визначенню, але якi необхiднi для пiдвищення iнвестицiйної привабливостi Бiржi та диверсифiкацiї послуг клiєнтам. Серед таких активiв останнiм часом у власностi Бiржi перебували частки компанiй, що надають IТ-послуги не тiльки Бiржi та iншим складовим її iнфраструктури, але й широкому колу професiйних учасникiв фондового ринку.
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають:
- монiторинг змiн до законодавства України та приведення Правил та iнших внутрiшнiх документiв Бiржi у вiдповiднiсть до дiючого законодавства;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;
- автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi, резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв, дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв автоматизованої системи (далi – АС) Бiржi, виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення, можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй;
- використання легiтимного електронного документообiгу;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил iнформацiйної безпеки,
- контроль проведення розрахункiв за бiржовими договорами за принципом DvP,
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв.
На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть поглиблення рецесiї чи принаймнi зниження темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг нових фiнансових iнструментiв, зокрема таких, якi є найбiльш привабливими у кризових умовах – строкових контрактiв, якi мають на метi страхування (хеджування) ймовiрних несприятливих коливань цiн базових активiв;
- нестабiльнiсть чинного законодавства та недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (на даному етапi, насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа впроваджує низку нормотворчих, органiзацiйних та технологiчних заходiв, спрямованих на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi.

Позитивнi змiни у кiлькiсних показниках дiяльностi Бiржi у 2013 роцi є очiкуваними та стабiльними через пiдтримання базових чинникiв конкурентоспроможностi на нацiональному бiржовому ринку:
- проведення розрахункiв щодо цiнних паперiв гарантоване за принципом DvP через всi депозитарiї: якi функцiонують в Українi, що дозволяє залучити до бiржових торгiв емiтентiв, незалежно вiд обслуговуючого його депозитарiю,
- постiйна диверсифiкацiя видiв ринкiв вiдповiдно до особливостей торгiв та розрахункiв;
- технологiчне лiдерство в сферi оптимiзацiї програмного забезпечення учасникiв бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БIТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгiв;
- забезпечення електронного документообiгу мiж бiржею, учасниками бiржових торгiв, депозитарiями, платiжною органiзацiєю iз використанням послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв, iнтеграцiя з iншими системами електронного документообiгу на фондовому ринку;
- розширення кола учасникiв бiржових торгiв та фiнансових iнструментiв в обiгу з метою пiдвищення рiвня лiквiдностi бiржових торгiв.
Забезпечення цих конкурентних переваг, а також запланованi заходи щодо подальшого розширення бiржових iнструментiв в обiгу (в т.ч. за рахунок впровадження нових рiзновидiв строкових контрактiв, зокрема опцiонiв) дає пiдстави для очiкування продовження динамiчного зростання Бiржi в поточному роцi: збiльшення кiлькостi учасникiв бiржових торгiв та фiнансових iнструментiв в бiржовому обiгу, а вiдтак – збiльшення кiлькостi бiржових договорiв.
Поступове збiльшення кiлькостi активних учасникiв бiржових торгiв та емiтентiв, що обирають Бiржу в якостi найбiльш привабливої для обiгу своїх цiнних паперiв або залучення коштiв через розмiщення цiнних паперiв, дозволили у 2 рази порiвняно з 2012 роком збiльшити чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг. Чистий прибуток залишився практично на попередньому рiвнi (20 тис грн.), оскiльки еквiвалентно збiльшенню доходiв Бiржа пiдвищила рiвень витрат на пiдвищення ефективностi органiзацiї бiржових торгiв та впровадження нових технологiй.
Основною конкурентною перевагою бiржi в Українi та свiтi є спроможнiсть постiйно впроваджувати новi технологiї та створювати для емiтентiв та брокерiв найбiльш зручнi тарифнi, технiчнi та органiзацiйнi умови. Саме цим Бiржа займається iз самого початку свого функцiонування.
В умовах недостатньої розвиненостi ринку, зростаючої конкуренцiї (в т.ч. на глобальному рiвнi – з боку мiжнародних бiрж, зацiкавлених у залученнi цiнних паперiв українських емiтентiв, а також Московської бiржi, яка володiє значними пакетами акцiй ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та ПАТ «Українська бiржа» вiдповiдно), низьких (а iнодi вiдверто демпiнгових) тарифiв бiрж-конкурентiв, важко очiкувати значної доходностi бiржової дiяльностi.
Протягом року структура активiв Бiржi значною мiрою змiнилася: якщо торiк значну частку активiв складали довгостроковi iнвестицiї (у власностi Бiржi перебували частки компанiй, що надають IТ-послуги Бiржi, iншим складовим її iнфраструктури та широкому колу професiйних учасникiв фондового ринку), то на кiнець 2013 року активи Бiржi були складенi, насамперед, нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв (на суму 44,68 млн грн.).

 

У 2013р. придбано основних засобiв на суму 10 тис. грн., нематерiальних активiв на 45241 тис. грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
У 2012р. було придбано основних засобiв на загальну суму 13,516.00 грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
у 2011 продано основнi засоби на загальну суму 87265 грн без ПДВ. Придбання не було.
у 2009 роцi придбано сервер на суму 191580,00 грн.; " з метою ведення iнвестицiйної дiяльностi та створення необхiдної iнфраструктури для забезпечення власної господарської дiяльностi та заохочення клiєнтiв,
були придбанi корпоративнi права юридичних осiб, дiяльнiсть яких пов`язана з дiяльнiстю товариства (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) на загальну суму 35901472,74 грн. у 2008 роцi, 16077327,26 грн.
у 2009 роцi.
Iнших основних придбань або вiдчужень не було.
Станом на дату складання цього звiту додаткове придбання активiв або здiйснення iнвестицiй не планується.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, директором, афiлiйованими особами не було. Дочiрнiх/залежних пiдприємтсв, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 183 тис. грн.
Основнi засоби знаходяться зi мiсцезнаходженням Емiтента.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Сума нарахованого зносi за звтний перiод 16 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких рiвна нулю, та якi продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2013 року складає 60 тис. грн.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2013 вiдсутнi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
Щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв енмiтент не визначився.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть поглиблення рецесiї чи принаймнi зниження темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг нових фiнансових iнструментiв, зокрема таких, якi є найбiльш привабливими у кризових умовах – строкових контрактiв, якi мають на метi страхування (хеджування) ймовiрних несприятливих коливань цiн базових активiв;
- нестабiльнiсть чинного законодавства та недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (на даному етапi, насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа впроваджує низку нормотворчих, органiзацiйних та технологiчних заходiв, спрямованих на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi. СМтупiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень досить значний.

 

Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.

 

Бiржа розвивається, насамперед, за рахунок власних фiнансових ресурсiв та завдяки постiйному впровадженню нових торговельних та клiрингових технологiй, збiльшенню доходiв за рахунок залучення до обслуговування емiтентiв та торговцiв цiнними паперами. Тим не менше, реалiзацiя подальших новацiй, необхiдних для пiдтримання конкурентних переваг на нацiональному бiржовому ринку, може перевищити iснуючi фiнансовi можливостi Бiржi.
Втiм, слiд зазначити, що Бiржа є складовою бiржового холдингу, який, зважаючи на наявнiсть в його структурi значного кола пов’язаних компанiй, може отримати бiльш конкурентнi умови для залучення додаткового фiнансування з метою подальшого розвитку Бiржi та iнших компанiй, що входять до складу бiржової iнфраструктури.
Вiдповiдно до цього, важливим середньостроковим завданням Бiржi є подальше органiзацiйне та правове оформлення вертикально iнтегрованого бiржового холдингу.
Вже фактично реалiзований на технологiчному рiвнi, але не повною мiрою оформлений вiдповiдними корпоративними вiдносинами пул складових iнфраструктури нацiонального фондового ринку має юридично iнтегруватися за прикладом провiдних мiжнародних бiржових холдингiв (LSE, NYSE Euronext, NASDAQ OMX, група Московської бiржi), аби забезпечити конкурентоспроможнiсть Бiржi, збiльшити капiталiзацiю Бiржi та її iнфраструктури. В межах корпоративного оформлення бiржового холдингу акцiонерами розглядається можливiсть залучення iнвестицiй, необхiдних для забезпечення подальшого розвитку холдингу, шляхом пропозицiї найбiльш активним операторам ринку та/або стратегiчному iнвестору значного пакета акцiй компанiї-холдера домiнуючих часток капiталу компанiй-складових небанкiвської фiнансової групи (через механiзми IPO/SPO).

 

Кiлькiсть невиконаних договорiв- 59
Сума невиконаних договорiв 24507, 35 грн.
Очiкуванi прибутки 0

 

Першочерговими для Бiржi є наступнi плани розвитку.
1) Пiдвищення якостi бiржового списку.
Дотепер Бiржа фокусувалася на залученнi якомога бiльшої кiлькостi емiтентiв до включення їх цiнних паперiв бiржового списку, зважаючи на низку факторiв: по-перше, необхiднiсть подолати iнертнiсть ринку та тривалу звичку емiтентiв до включення до бiржового списку ПФТС; по-друге, законодавча вимога щодо обов’язковостi включення емiтентами своїх акцiй до бiржового списку принаймнi однiєї фондової бiржi, чим намагалися скористатися в останнi роки практично всi українськi фондовi бiржi; по-третє, податковi змiни, що стимулювали учасникiв ринку розширити перелiк цiнних паперiв в бiржовому обiгу. Як наслiдок, на Бiржi та бiржовому ринку в цiлому залишається недостатньою частка лiстингових ЦП, натомiсть в бiржових списках залишається багато ЦП, щодо яких взагалi вiдсутнi бiржовi торги.
Таким чином, наразi значно бiльш важливим завданням є:
- активiзацiя роботи з емiтентами (насамперед, акцiй та облiгацiй) з метою проходження ними лiстингу на Бiржi, що розширить коло учасникiв торгiв за рахунок iнституцiональних iнвесторiв;
- стимулювання лiквiдного обiгу переважної частки цiнних паперiв в бiржовому списку;
- збiльшення кiлькостi найбiльш надiйних наразi цiнних паперiв (боргових iнструментiв) в бiржовому обiгу;
- впровадження в обiг нових видiв боргових цiнних паперiв (бiржових, iнфраструктурних облiгацiй тощо), iноземних ЦП (насамперед, облiгацiй українських компанiй), облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй;
- розширення видiв та кiлькостi деривативiв, впроваджених в обiг на Бiржi.
2) Подальше збiльшення членiв Бiржi та стимулювання лiквiдностi.
Протягом 2013 року вдалося на третину збiльшити кiлькiсть членiв Бiржi, насамперед, банкiв (на 63% за рiк). Коло операторiв планується продовжувати поширювати внаслiдок впровадження технологiй, вiдсутнiх на iнших бiржах, запуску Iнтернет-трейдингу, очiкуваної мiграцiї брокерiв з iнших бiрж завдяки поступовiй консолiдацiї бiржового ринку України.
2) Запуск технологiї Iнтернет-трейдингу на Бiржi.
Незважаючи на певний скепсис щодо середньострокових перспектив ринку акцiй в Українi, досягнуте зростання бiржової лiквiдностi у сегментах боргових ЦП та деривативiв робить все бiльш актуальним завдання iнтеграцiї з розробниками програмного забезпечення (брокерських систем). У 2013 роцi Бiржа почала активну спiвпрацю з українськими та росiйськими розробниками вiдповiдних IТ щодо розробки унiверсального "шлюзу". Вбачається, що у 2014 роцi почнеться його активне використання з метою залучення клiєнтiв (фiзичних осiб та iнституцiональних iнвесторiв) до торгiв борговими iнструментами та деривативами.
3) Розвиток ринку РЕПО на Бiржi.
Восени 2013 року розпочалася взаємодiя Бiржi з РЦ, НАБУ, АУФТ щодо методологiчного та технологiчного обговорення умов запуску ринку тристороннього РЕПО з компенсацiйними внесками. Ця технологiя має значно пiдвищити лiквiднiсть не тiльки власне ринку РЕПО, але й спотових сегментiв обiгу iнструментiв, якi можуть використовуватися в якостi предмету РЕПО.
4) Поновлення торгiв з додатковим забезпеченням в цiнних паперах.
Погодження та запуск в РЦ технологiї додаткового забезпечення в ЦП з врахуванням позитивного досвiду, отриманого Бiржею у 2013 роцi, має значно спростити доступ до торгiв та пiдвищити лiквiднiсть торгiв ОВДП та корпоративними облiгацiями, ринку РЕПО та строкового ринку.
5) Розвиток строкового ринку на Бiржi.
Завданням на 2014 рiк є розширення кола операторiв, основними з яких, з огляду на специфiку базових активiв (вiдсоткових ставок) вбачаються, насамперед, банки. Планується збiльшення рiзновидiв строкових контрактiв, зокрема, впровадження в обiг опцiонiв на вiдсотковi ставки. Важливим заходом є iнтеграцiя з РЦ з метою виконання ним функцiй ССР на строковому ринку, аби забезпечити унiверсальнiсть розрахункової моделi, застосовуваної Бiржею, та впровадження єдиного лiмiту на всiх ринках.
6) Поглиблення взаємодiї з РЦ.
Зважаючи на значущу роль РЦ в iнфраструктурi нацiонального фiнансового ринку, важливо ще суттєвiше посилити взаємодiю в напрямi технологiчного та методологiчного розвитку української клiрингової системи. Окрiм планованого запуску клiрингу i розрахункiв через РЦ на строковому ринку, важливим фактором розвитку бiржового ринку має стати поступовий перехiд вiд розрахункiв на умовах Т+0 до загальносвiтових стандартiв на умовах Т+3 (апробованi у 2013 роцi в Росiї) та впровадження iнших клiрингових та розрахункових сервiсiв, зокрема щодо впровадження єдиного лiмiту на всiх ринках. Також, з огляду на значнi напрацювання в сферi клiрингу та розрахункiв, розглядається можливiсть iнтеграцiї СКТ та РЦ на технологiчному та/або операцiйному рiвнi.
7) Активiзацiя iнформацiйної та маркетингової полiтики.
Додатково до вже iснуючого Iндексу Українських облiгацiй, що розраховується Бiржею, у 2014 роцi планується запуск Бiржею власного iндексу акцiй, до складу корзини розрахунку якого будуть входити передусiм акцiї банкiв.
Важливим завданням є поширення кола iнформацiйних агенцiй, якi транслюють iнформацiю про результати торгiв на Бiржi українським та мiжнародним iнвесторам, – поряд iз вже формалiзацiєю у 2013 роцi взаємовiдносин Bloomberg необхiдно завершити процедуру тестування iнформацiйної взаємодiї з Thomson Reuters.
8) Участь в регуляторних заходах розвитку бiржового ринку..
Останнiй рiк вiдрiзнявся пiдвищеною кiлькiстю нормотворчих заходiв Бiржi, якi дали практичнi результати у виглядi зростання ефективностi та лiквiдностi нацiонального бiржового ринку. Тим не менше, цiлком зрозумiло, що цi заходи мають бути комплексними, взаємопов’язаними, узгодженими iз загальною нацiональною полiтикою на фiнансовому ринку. Тому додатковим важливим завданням на 2014 рiк є участь в розробцi нової Програми розвитку фондового ринку на середньострокову перспективу.

 

IТ-заходи, спрямованi на пiдвищення конкурентоспроможностi Бiржi та її iнфраструктури, реалiзуються професiйними розробниками програмного забезпечення, що входять до складу бiржового холдингу. У 2013 роцi багаторiчнi iнвестицiї в IТ були капiталiзованi. Як наслiдок, активи Бiржi наразi складенi значною мiрою нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв.

 

07.11.2013 суддею Господарського суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, тел. 284-18-98) вiдкрито провадження у справi за позовом риватної акцiонерної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фесс Ентерпрайсез Лiмiтед" (Fess Enterprises Limited), Нiкосiя, Кiпр,
до Державної виконавчої служби України, м. Київ, та
публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива", м. Днiпропетровськ,
третi особи, якi не заявляють самостiйних вимог на предмет спору, на сторонi вiдповiдача –
приватне акцiонерне товариство "Iнвестацiйна фiнансова компанiя "АРТ Капiтал", м. Київ та
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агроманта", смт. Рокитне Рокитнянського району Київської областi,
про визнання недiйсними договору про проведення аукцiону, результатiв аукцiону та бiржового контракту. Станом на кiнець звiтного перiоду справа розглядається Господарським судом мiста Києва.
Iншi судовi справи з вiдкритим провадження на кiнець звiтного перiоду, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи вiдсутнi. Емiтентне має дочiрнiх пiдприємств.

 

Бiржа концентрує свої зусилля на пiдвищеннi привабливостi органiзованого ринку цiнних паперiв України для нацiональних та мiжнародних iнвесторiв. Важлива роль бiржi як центрального елемента iнфраструктури ринку зумовлює провадження активної дiяльностi в регуляторнiй сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, провадження власних та спiльних з iншими учасниками фондового ринку технологiчних, органiзацiйних, освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо.
Iнша iнформацiя вiдсутня.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

21

16

0

0

21

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

21

16

0

0

21

16

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 183 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Сума нарахованого зносi за звтний перiод 16 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких рiвна нулю, та якi продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2013 року складає 60 тис. грн.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2013 вiдсутнi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50059

50039

Статутний капітал (тис. грн.)

50000

50000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

50000

50000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Чистi активи перевищують статутний капiтал. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

41

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7

X

X

Усього зобов'язань

X

48

X

X

Опис:

iншi зобов’язання становлять за 2013р. 7 тис. грн., податковi зобов’язання становлять за 2013р. 41 тис. грн., усього зобов’язань за 2013р. 48 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.01.2013

29.01.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

10.04.2013

11.04.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35281710

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Юридична адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109 Фактичне мiсце розташування: м.Днiпропетровськ, вул.Мос

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4028 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

59 П 000059 19.03.2013 до 06.09.2017рр.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
за 2013 рiк

Акцiонерам та Бiржовiй радi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi – Товариство)
Мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл.,
м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
Код ЄДРПОУ 33718227
Реєстрацiйнi данi: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 29.01.2008 р.
№ 1 224 145 0000 041155
Види дiяльностi за КВЕД: 66.11 – Управлiння фiнансовими ринками;.
62.02 – Консультування з питань iнформатизацiї;
62.09 – Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем;
63.11 – Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Керiвник: Шишков Станiслав Євгенiйович
Контактний телефон: (056) 373 97 93
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 31 грудня 2013 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
1. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013р. становить 50059 тис. грн.
Складовi чистих активiв (власного капiталу) наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття Залишок на кiнець року, тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 50000
Резервний капiтал 20
Нерозподiлений прибуток 39
Власний капiтал (Активи-Зобов’язання) 50059
2. Iнформацiя щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час здiйснення процедур аудиту нашу увагу не привернув жоден факт, який давав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
3. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступнi значнi правочини:

№ п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(5, 02 млн. грн.) Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1. 13/0610-01 (19.06.13) Продаж частки 16,96млн. – 33,78% загальнi збори акцiонерiв
2. 13/06/10-01 (19.06.13) Продаж частки 27,76млн. – 55,24% загальнi збори акцiонерiв
3. Договiр про передання виключних майнових прав iнтел.власностi (01.06.13) Купiвля ПЗ 44,69млн. – 89,02% загальнi збори акцiонерiв

4. Iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства», але потребує вдосконалення.
5. Iнформацiя щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ) Свiдоцтво за №4028, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 59. Серiя та номер Свiдоцтва: П 000059. Строк дiїСвiдоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017рр.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ Iонова Олена Вiкторiвна
Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року.
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування Юридична адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109
Фактичне мiсце розташування: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.407 (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.
Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 90-2013-А вiд 16.12.2013р
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 04.02.2014р.;
Закiнчення проведення аудиту – 07.03.2014р.
Пiдпис аудиторiв, що проводили
перевiрку та/або пiдпис директора
аудиторської фiрми:
Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова
Дата складання аудиторського висновку:
07.03.2014 року

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори не скликались у звiтному перiодi

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагородау виглядi заробiтної плати встановлена тiльки Головi Бiржової Ради i є фiксованою сумою.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про здiйснення фiнансового монiторингу, правила проведення фiнансового монiторингу, посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, Правила Бiржi та iн.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Не змiнювався аудитор

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв’язання спорiв мiж членами Бiржi. Бiржа створена без мети отримання прибутку.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi є Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перкспектива" (34497042, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30). Контролерiв не має. Вiдповiдають чинному законодавству. Змiни за рiк: 28.01.2013р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (лiцензiя АВ № 581322 вiд 19.09.2006 р.) був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ «ФБ «Перспектива» (далi – Товариство). Пакет власника акцiй Приватного акцiонерного товариства «Дом-Iнвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) складав 94,4513 % голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПрАТ «Дом-Iнвест» складає 4735437811 (чотири мiльярди сiмсот тридцять п’ять мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч вiсiмсот одинадцять) штук простих iменних акцiй, що становить 94,7088 % голосуючих акцiй Товариства. 10.04.2013р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (лiцензiя АВ № 581322 вiд 19.09.2006 р.) був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ «ФБ «Перспектива» (далi – Товариство). Пакет власника акцiй Приватного акцiонерного товариства «Дом-Iнвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) складав 94,7088 % голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПрАТ «Дом-Iнвест» складає 4729729615 (чотири мiльярди сiмсот двадцять дев’ять мiльйонiв сiмсот двадцять дев’ять тисяч шiстсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй, що становить 94,5946% голосуючих акцiй Товариства.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу вiдсутнi

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Видами Ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражаються Учасники Бiржових торгiв пiд час укладання Договорiв та при виконаннi зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операцiйний, правовий, кредитний Ризики та Ризик лiквiдностi. Основний Ризик – ризик того, що Учасник Бiржових торгiв, що уклав Договiр, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором. Для виключення основного Ризику розрахунки за наслiдками Бiржових торгiв здiйснюється мiж Учасниками Бiржових торгiв та/або Платiжною органiзацiєю в якостi Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати» на пiдставi Iнформацiї Бiржi щодо формування розрахункових документiв. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик. Системний Ризик - Ризик того, що неспроможнiсть одного з Учасникiв Бiржових торгiв (його Клiєнтiв) або Платiжної органiзацiї в якостi Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатностi iнших Учасникiв Бiржових торгiв або Платiжної органiзацiї в якостi Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязi. Для мiнiмiзацiї системного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • розрахунки за Договорами здiйснюються за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати»; • Платiжна органiзацiя в якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасникiв Бiржових торгiв, вiдкритих в Платiжнiй органiзацiї, або iншi Активи, наданi Учасником Бiржових торгiв у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань; • при здiйсненнi Клiрингу та розрахункiв на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Бiржових торгах в якостi Центрального контрагента виступає Платiжна органiзацiя; • створюється система Доступу до укладення Учасниками Бiржових торгiв (їх Клiєнтами) Договорiв на рiзних Ринках, коли Неплатоспроможнiсть будь-якого Учасника Бiржових торгiв не призводить до кредитних Ризикiв та Ризикiв лiквiдностi iнших Учасникiв Бiржових торгiв. Ринковий ризик - Ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн незалежно вiд того, чи спричиненi цi змiни факторами, якi притаманнi конкретному типу цiнних паперiв в обiгу. Для мiнiмiзацiї ринкового Ризику здiйснюються наступнi заходи: • Бiржею застосовується дисконт до ринкової вартостi Додаткового забезпечення; • застосовується процедура внесення Компенсацiйного внеску на Ринку РЕПО. Особливостi мiнiмiзацiї ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Бiржi щодо торгiв на Строковому ринку. 9.8. Операцiйний Ризик - Ризик того, що операцiйнi помилки персоналу, порушення правил електронного документообiгу, помилки програмного забезпечення або технiчнi несправностi спричинять помилки при укладаннi Договорiв або посилять кредитний Ризик або Ризик лiквiдностi. Для мiнiмiзацiї операцiйного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Бiржових торгiв вимог Регламенту ЦСК, дотримання технологiї роботи та дiючих iнструкцiй роботи АС Бiржi з iншими компонентами та складовими АС Бiржi на Бiржових торгах; • автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi. Можливiсть ознайомлення з будь-якою потрiбною архiвною iнформацiєю протягом термiну її зберiгання (у цьому разi виконуються лише операцiї з перегляду, пошуку та формування вихiдних документiв); • резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв; • дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв АС Бiржi; Мiнiмiзацiя операцiйних Ризикiв здiйснюється за рахунок використання АС Бiржi, застосування якої передбачає перевiрку: • вiдповiдностi АС Бiржi вимогам вiдповiдних стандартiв; • виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення. За допомогою програмно-технiчних засобiв АС Бiржi на Бiржових торгах забезпечується: • хронологiчне та систематичне вiдображення всiх операцiй в Клiрингових реєстрах на пiдставi первинних документiв; • своєчасне та повне вiдображення всiх операцiй на Позицiйних рахунках Учасникiв Бiржових торгiв (їх клiєнтiв) на Бiржi; • взаємозв'язок даних синтетичного та аналiтичного облiку; • можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй. Програмно-технiчнi засоби АС Бiржi забезпечують: • доступ з робочого мiсця Пiдписувача лише до тiєї iнформацiї, що потрiбна Пiдписувачу для безпосереднього виконання його обов'язкiв; • можливiсть докладного попереднього аналiзу всiєї вхiдної iнформацiї до часу її вiдображення в облiку; • надання Пiдписувачам повiдомлення про наявнiсть викривленої та/або суперечливої iнформацiї; • прийняття Пiдписувачем правильного рiшення про те, яке з джерел iнформацiї слiд вважати сумнiвним, а яке - достовiрним; • неможливiсть iгнорування iнформацiї, що надiйшла з будь-якого джерела; • автоматичне присвоєння АС Бiржi кожнiй операцiї унiкального iдентифiкацiйного номера (цей номер фiксується в Iнформацiї Бiржi щодо формування розрахункових документiв); • надiйнiсть та здатнiсть до швидкого вiдновлення робочого процесу в разi виникнення технiчних збоїв. Наявнiсть резервного накопичення та зберiгання всiєї iнформацiї для забезпечення вiдновлення роботи Учасника Бiржових торгiв унаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй; • вiдповiднiсть вимогам iнформацiйної безпеки у вiдповiдностi з Роздiлом 23 цих Правил. Правовий Ризик - Ризик недостатностi правового регулювання або змiна положень або нормативно-правових актiв, що спричинять виникнення чи збiльшать основний, системнi та кредитнi Ризики або Ризик лiквiдностi. Для мiнiмiзацiї правового Ризику Бiржа здiйснює такi заходи: • постiйно проводить монiторинг змiн до законодавства України та приводить цi Правила у вiдповiднiсть до дiючого законодавства; • контролює неухильне виконання Учасниками Бiржових торгiв вимог цих Правил щодо оформлення договiрних вiдносин; • аналiзує спiрнi питання, якi виникають у процесi проведення Бiржових торгiв, щодо неадекватностi цих Правил, внутрiшнiх нормативних документiв Бiржi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до поточних вимог; • забезпечує ефективний механiзм вирiшення спорiв; • погоджує цi Правила з Платiжною органiзацiєю. Ризик лiквiдностi - Ризик того, що Платiжна органiзацiя або Учасник Бiржових торгiв (його Клiєнт) не матиме достатньо Активiв для виконання своїх зобов'язань у повному обсязi у визначений час, але вiн зможе їх виконати в iнший час у майбутньому. Кредитний Ризик - Ризик того, що Бiржа, Платiжна органiзацiя або Учасник Бiржових торгiв не зможе повнiстю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому. Для мiнiмiзацiї кредитного Ризику та Ризику лiквiдностi, якi виникають при клiрингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здiйснюються такi заходи: • обов’язковою умовою договору з Платiжною органiзацiєю є вiдкриття Платiжною органiзацiєю рахункiв в Членiв Платiжної системи для здiйснення операцiй, пов’язаних iз наданням послуг з переказу коштiв; • Учасниками Бiржових торгiв, що вiдкрили рахунки у Платiжнiй органiзацiї, забезпечується дотримання режиму функцiонування рахункiв, визначеного Платiжною органiзацiєю; • Платiжна органiзацiя забезпечує достовiрну, своєчасну та повну iнформацiю щодо наявностi Грошового лiмiту у Учасникiв Бiржових торгiв; • Платiжна органiзацiя обмежує перелiк власних операцiй, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розмiром власного капiталу Платiжної органiзацiї; • Платiжна органiзацiя забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термiнiв переказу коштiв у вiдповiдностi з укладеними договорами; • Платiжна органiзацiя забезпечує Бiржу iнформацiєю щодо Грошового лiмiту у вiдповiдностi до п. 13.7 цих Правил. Кожний Учасник Бiржових торгiв має право проводити додатковi заходи щодо мiнiмiзацiї своїх Ризикiв, якщо це не впливає на технологiю роботи iнших Учасникiв Бiржових торгiв, а також Бiржових торгiв в цiлому.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2012р. було обрано посадову особу, що проводить внутрiшнiй аудит контроль. У 2013р. Проведена планова перевiрка. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - «Компанiя») зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України. Спочатку Компанiя була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Днiпропетровської мiської ради 23 серпня 2005р. Далi компанiю було перетворене у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згiдно рiшень Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 вiд 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 вiд 28 сiчня 2008 року). 06 серпня 2009 року згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 вiд 03 серпня 2009 року) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Основною дiяльнiстю Компанiї є органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку. Юридична адреса Компанiї: 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30. - Лiцензiя серiя АВ № 483591 видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 31.02.2009р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку –дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, строк дiї лiцензiї з 24.03.2008 р. по 24.03.2018р. 2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Заява про вiдповiднiсть Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ). Основа складання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв по поточним ринковим цiнам, згiдно МСФЗ № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» Функцiональна валюта та валюта подання Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому Фiнансова звiтнiсть булла пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2012 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї. Змiни в облiковiй полiтицi Компанiя вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облiкової полiтики, яка була використана при пiдготовцi даної фiнансової, а також застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики. Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї наступнi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але не вступили в силу: Стандарти та iнтерпретацiї Застосовуються до рiчних звiтiв, що починаються не ранiше МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти – розкриття та представлення iнформацiї» (змiнений) 1 сiчня 2014 МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений) 1 сiчня 2015 Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Право власностi на науково технiчнi розробки 10 Лiцензiї 10 Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах. Основнi засоби Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Комп’ютерна технiка 3-5 Офiснi меблi та обладнання 5-15 Iншi 5-15 При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання. Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється. Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується: - початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником; - початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв; - завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або - початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi. Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду Зменшення корисностi активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Визнання фiнансових iнструментiв Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї: - фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - позики та дебiторська заборгованiсть; - iнвестицiї, що утримуються до погашення; i - фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору. Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi. Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв. Iнвестицiї, наявнi для продажу Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. Iнвестицiї, що утримуються до погашення Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв. Справедлива вартiсть Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. Непохiднi фiнансовi зобов'язання При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї: - вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них; - зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; - фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. Фiнансовi активи, наявнi для продажу Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу. Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi: - закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; - збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або - передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати. Фiнансовi зобов'язання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод Операцiї в iноземних валютах Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Передоплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Запаси Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Аванси, отриманi Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Кредити та позики Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат (i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата. Оренда Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Визнання доходiв Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї. Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов: - Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця; - Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i - Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Чистi фiнансовi витрати Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку. Поточний податок Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки. Вiдкладений податок Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок. Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином: • термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; • оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi; • резерв сумнiвних боргiв; • визнання вiдстрочених податкових активiв • виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв. Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв. Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод. Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi. Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв. Визнання вiдстрочених податкових активiв Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися. 5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI За всi попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Компанiя складала свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше. При пiдготовцi фiнансової звiтностi вступний баланс був пiдготовлений станом на 1сiчня 2012 р. - дату переходу Компанiї на МСФЗ. Дана Примiтка пояснює основнi коригування, проведенi Компанiєю при перерахунку балансу, складеного згiдно МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року, i ранiше опублiкованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., яка була складена вiдповiдно до (НП(С)БО). При першому застосуваннi МСФЗ, у Компанiї не було необхiдностi в застосуваннi виняткiв з вимог стандартiв, якi передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Звiрка капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2011 р., 1 сiчня 2012 р., 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2013 р. Стаття Звiту про фiнансовий стан Код рядка Примiтка на 31.12.11 Коригування капiталу на 01.01.12 на 31.12.12 на 31.12.13 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: 1000 144 - 144 135 44678 первiсна вартiсть 1001 296 - 296 296 45537 накопичена амортизацiя 1002 152 - 152 161 859 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - - - - - Основнi засоби: 1010 16 (7) 23 21 16 первiсна вартiсть 1011 159 - 159 172 183 знос 1012 А 143 (7) 136 151 167 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - - - - первiсна вартiсть 1016 - - - - - знос 1017 - - - - - Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - - - - - первiсна вартiсть 1021 - - - - - накопичена амортизацiя 1022 - - - - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 49644 - 49644 44688 - iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - - - 4976 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - - - - Вiдстроченi податковi активи 1045 Б - 15 15 4 4 Гудвiл 1050 - - - - - Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 - - - - - Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 - - - - - Iншi необоротнi активи 1090 - - - - - Усього за роздiлом I 1095 49804 22 49826 44848 49674 II. Оборотнi активи Запаси 1100 2 - 2 2 3 Виробничi запаси 1101 2 - 2 2 3 Незавершене виробництво 1102 - - - - - Готова продукцiя 1103 - - - - - Товари 1104 - - - - - Поточнi бiологiчнi активи 1110 - - - - - Депозити перестрахування 1115 - - - - - Векселi одержанi 1120 - - - - - Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 327 (31) 296 361 248 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками : за виданими авансами 1130 - - - - - з бюджетом 1135 - - - - - у тому числi з податку на прибуток 1136 - - - - - з нарахованих доходiв 1140 - - - - - iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 - - - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 4 - 4 4959 16 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - - - - Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 19 - 19 24 148 готiвка 1166 - - - - - рахунки в банках 1167 19 - 19 24 148 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 2 - 2 1 - Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - - - - - у тому числi в : резервах довгострокових зобов’язань 1181 - - - - - резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 - - - - - резервах незароблених премiй 1183 - - - - - iнших страхових резервах 1184 - - - - - Iншi оборотнi активи 1190 - - - - 18 Усього за роздiлом II 1195 352 (31) 321 5347 433 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - - - - Баланс 1300 47711 (9) 50011 50195 50107 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 5000 - 5000 5000 5000 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 - - - - - Капiтал у дооцiнках 1405 - - - - - Додатковий капiтал 1410 - - - - - Емiсiйний дохiд 1411 - - - - - Накопиченi курсовi рiзницi 1412 - - - - - Резервний капiтал 1415 - - - 9 20 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 А,Б,В 18 (7) 11 30 39 Неоплачений капiтал 1425 - - - - - Вилучений капiтал 1430 - - - - - Iншi резерви 1435 - - - - - Усього за роздiлом I 1495 50018 (7) 50011 50039 50059 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Б 2 (2) 0 - - Пенсiйнi зобов’язання 1505 - - - - - Довгостроковi кредити банкiв 1510 - - - - - Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 - - - - - Довгостроковi забезпечення 1520 - - - - - Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 - - - - - Цiльове фiнансування 1525 - - - - - Благодiйна допомога 1526 - - - - - Страховi резерви 1530 - - - - - у тому числi : резерв довгострокових зобов'язань 1531 - - - - - резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 - - - - - резерв незароблених премiй 1533 - - - - - iншi страховi резерви 1534 - - - - - Iнвестицiйнi контракти 1535 - - - - - Призовий фонд 1540 - - - - - Резерв на виплату джек-поту 1545 - - - - - Усього за роздiлом II 1595 Б 2 (2) 0 - - III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - - - - Векселi виданi 1605 - - - - - Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - - - товари, роботи, послуги 1615 131 - 131 132 1 розрахунками з бюджетом 1620 3 - 3 4 41 у тому числi з податку на прибуток 1621 - - - - - розрахунками зi страхування 1625 1 - 1 1 - розрахунками з оплати працi 1630 3 - 3 4 - за одержаними авансами 1635 - - - - - за розрахунками з учасниками 1640 - - - - - iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - - - - - за страховою дiяльнiстю 1650 - - - - - Поточнi забезпечення 1660 - - - - - Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - - - - Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 - - - - - Iншi поточнi зобов'язання 1690 - - - 15 6 Усього за роздiлом III 1695 138 - 138 156 48 IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - - - - V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 - - - - - Баланс 1900 50158 (9) 50149 50195 50107 А. У попереднi звiтнi перiоди (до 01.01.2012 р.) Компанiя нараховувала амортизацiю основних засобiв з використанням методiв, що вiдповiдають вимогам МСФЗ. На дату переходу було проведено перевiрка, та були знайденi вiдхилення зносу, що були зайво нарахованi на наступний мiсяць на основнi засоби, що були вилученi та переданi по акту до розподiльчого балансу. За результатами перерахунку були скоригованi статтi Звiту про фiнансовий стан: Основнi засоби: Код Сума коригування знос 032 А (7) Коригування проведене шляхом збiльшення статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 7 тис. грн. Б. За результатами попереднiх звiтних перiодiв, звiтнiсть за якi складена згiдно НП(С)БО, Фiнансовий результат та бази розрахункiв вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань з податку на прибуток вiдрiзнялись вiд баз, якi утворились при переходi на МСФЗ. У результатi перерахунку на 01.01.2012р. були скоригованi статтi Звiту про фiнансовий стан: Стаття Код Сума коригування Вiдстроченi податковi активи 060 15 Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 (2) Коригування проведене шляхом збiльшення статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 13 тис. грн. В. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2012р., дебiторська заборгованiсть була представлена без урахування резерву сумнiвних боргiв (РСБ). При переходi на МСФЗ, керiвництво Компанiї провело аналiз платоспроможностi дебiторiв на iндивiдуальнiй основi. За результатами аналiзу було сформовано РСБ та зменшено наступнi статтi Звiту про фiнансовий стан: Стаття Код Сума коригування Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (РСБ) 162 (31) Коригування проведене шляхом зменшення статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 31 тис. грн. 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Рух нематерiальних активiв за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним: Право власностi на програмне забезпечення та комп’ютернi програми Лiцензiї Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2013. 287 9 296 Надiйшло 45241 - 45241 Вибуло за 2013 - - - на 31.12.2013р. 45528 9 45537 Знос на 01.01.2013р. 157 4 161 Нараховано за 2013р. 697 1 698 Вибуло за 2013р. - - - на 31.12.2013р. 854 5 859 Балансова вартiсть: на 01.01.2013 р. 130 5 135 на 31.12.2013 р. 44674 4 44678 Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним: Офiснi меблi та обладнання Iншi Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2013 р. 8 164 172 за 2013 р. Надiйшло 11 11 Вибуло на 31.12.2013 р. 8 175 183 Знос на 01.01.2013 р. 8 143 151 за 2013 р. Нараховано - 16 16 Вибуло - - - на 31.12.2013 р. 8 159 167 Балансова вартiсть: на 01.01.2013 р. - 21 21 на 31.12.2013 р. - 16 16 Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких рiвна нулю, та якi продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2013 року складає 60 тис. грн. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2013 вiдсутнi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. 8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31 грудня довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають: -якi облiковуються за методом участi в капiталi 2013 2012 Бiт Продакшн ТОВ - 27733 Юнiверсал Секьюрiтiз ТОВ - 16955 Разом - 44688 -iншi фiнансовi iнвестицiї 2013 2012 ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР» 2566 - ТОВ «ФОНДОВИЙ АКТИВ» 2410 - Разом 4976 - 9. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ Станом на 31 грудня виробничi запаси включають: 2013 2012 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 2 Iншi - - Разом 3 2 10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 становить: 2013 2012 Продаж (реалiзацiя) товарiв, робiт, послуг 248 361 Разом 248 361 Дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за послуги з органiзацiї проведення торгiв, якi на звiтну дату не були оплаченi. Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв): 2013 2012 до 3-х мiсяцiв 190 61 вiд 3-х мiсяцiв до року 51 273 Бiльше року 7 27 Разом 248 361 Керiвництво Компанiї вважає, що дебiторська заборгованiсть за послуги Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi. 11. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 2013 2011 По операцiях з фiнансовими iнвестицiями - 4959 Iншi 16 - Резерв сумнiвних боргiв - - Разом 16 4959 Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення iншої дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв: 2013 2012 до 3-х мiсяцiв 16 4959 вiд 3-х мiсяцiв до року - - бiльше року - - Разом 16 4959 12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 2013 2012 Українськi гривнi 148 24 Долари США Разом 148 24 13. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31 грудня 2013 р. статутний капiтал Компанiї становив 50 000 000 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень. Вiн подiляється на 5 000 000 000 (П’ять мiльярдiв) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 грн.(одна) копiйка. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за роки, що скiнчились 31 грудня 2013 та 31 грудня 2011 рр., Компанiя не оголошувала дивiденди до виплати. Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною: 2013 2012 Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. % Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 5 % ПАТ «Бiржова група Перспектива» 4729729615 94,5946 4735437811 94,7088 Всього 4729729615 94,5946 4735437811 94,7088 Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5 % 270270385 5,4054 264562189 5,2912 Разом 5000000000 100 5000000000 100 Прибуток на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня є наступним: 2013 Кiлькiсть акцiй на 31 грудня, шт. 5000000000 Прибуток (збиток) на одну акцiю, грн. 0,00001 Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались. 14. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань не менш нiж 50 % вiдсоткiв з прибутку пiдприємств. 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки. Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток у 2013 роцi сформовано не було у зв’язку з несуттєвiстю розрахункової суми забезпечення. 16. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ Станом на 31 грудня поточнi зобов'язання перед бюджетом включають: 2013 2012 Зобов’язання перед бюджетом Податок на прибуток 21 3 Iншi податки 20 1 Всього 41 4 Зобов’язання по позабюджетним платежам Пенсiйний фонд України - 1 Iншi соцiальнi внески - - Всього - 1 Разом 41 5 17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включають: 2013 2012 Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками, передана банкам за договорами факторингу - - Iншi 6 15 Разом 6 15 18. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що скiнчився 31 грудня, доходи вiд основних операцiй за категорiями включають: 2013 2012 Продаж готової продукцiї (послуг) 2102 1051 Iншi доходи - - Разом 2102 1051 Аналiз виручки за географiчним розташуванням замовникiв: 2013 2012 Україна 2070 1051 Країни СНД 32 - Разом 2102 1051 19. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що скiнчився 31 грудня 2013 року витрати, пов’язанi з надання послуг Компанiєю складають 1 725 тис. грн. 20. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За рiк, що скiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включають: 2013 2012 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 64 182 Податки 21 28 Амортизацiя 22 25 Iншi 223 802 Разом 330 1037 21. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають: 2013 2012 Iншi операцiйнi прибутки Отриманi штрафи - - Iншi операцiйнi прибутки 5 - Всього iнших операцiйних прибуткiв 5 - Iншi операцiйнi збитки Визнанi штрафи та пенi - 6 Iншi 73 4 Всього iнших операцiйних збиткiв 73 10 Разом (68) (10) Збитки включають витрати на придбання товарiв учасникам конференцiї та витрати на сумнiвнi та безнадiйнi борги. 22. IНШI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi прибутки включають: Прибутки вiд продажу фiнансових iнвестицiй 2013 2012 Дохiд вiд продажу 49727 49692 Собiвартiсть продажу 49664 49647 Всього 63 45 23. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними: З 01 сiчня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 19% З 01 сiчня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 21% Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 2013 2012 Поточний податок 21 10 Вiдстрочений податок - 11 Разом 21 21 Узгодження дiючої ставки оподаткування за рiк, що скiнчився 31 грудня, було наступним: 2013 % 2012 % Прибуток до оподаткування 42 100% 43 100% Податок на прибуток згiдно дiючої ставки 7 18% 8 19% Податковий ефект вiд: Статей, що не пiдлягають оподаткуванню (не включаються до валових витрат): 14 32,5% 13 29,6% Облiковуються через iншi сукупнi прибутки та збитки (капiтал) Змiни ставки податку Ефективний податок на прибуток 21 50,3 % 21 (48,6%) Компоненти постiйних податкових рiзниць за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 2013 2012 Постiйнi податковi рiзницi, (рах. 94) 10 7 Сума податкового кредиту, що не включена до декларацiї - 4 Амортизацiя модуля - 1 Iншi 4 1 Разом 14 13 Складовi тимчасових рiзниць з податку на прибуток, станом на 31 грудня включали: Вiдстроченi податковi активи 2013 2012 Основнi засоби 3 3 Нематерiальнi активи 1 1 Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi - - Всього 4 4 Вiдстроченi податковi зобов’язання - - Чиста позицiя по вiдстроченому податку 4 4 24. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,59% акцiй Компанiї. Вiдносини з пов’язаними сторонами, з якими Компанiя проводила значнi угоди протягом року що закiнчився 31 грудня не iснують. 26. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Податкова система На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Компанiєю, податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою. Юридичнi зобов'язання В ходi звичайної дiяльностi Компанiя не має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї. 27. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ Чинники фiнансових ризикiв Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї. Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї. В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму. Управлiння капiталом Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, у зв’язку з цим консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтента не складається. ПАТ "ФБ" Перспектива" є вiдповiдальною особою небанкiвської фiнансової групи, яка вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР N431 вiд 26.03.2013р. «Про затвердження Положення про консолiдований нагляд за дiяльнiстю небанкiвських фiнансових груп, переважна дiяльнiсть у яких здiйснюється особою, яка отримала лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку» складає та подає консолiдовану звiтнiсть небанкiвської фiнансової групи, щороку до 1 червня. Оскiльки така звiтнiсть стосується фiнансової групи, а не самого емiтента та його дочiрнiх пiдприємств, вона не додається.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Вчиненi наступнi значнi правочини протягом року: 13/0610-01 (19.06.13) Продаж частки 16,96млн. – 33,78% погоджували загальнi збори акцiонерiв 13/06/10-01 (19.06.13) Продаж частки 27,76млн. – 55,24% погоджували загальнi збори акцiонерiв Договiр про передання виключних майнових прав iнтел.власностi (01.06.13) Купiвля ПЗ 44,69млн. – 89,02% погоджували загальнi збори акцiонерiв

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнки не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,59% акцiй Компанiї. Вiдносини з пов’язаними сторонами, з якими Компанiя проводила значнi угоди протягом року що закiнчився 31 грудня не iснують.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторсього висновку з боку органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит» Код ЄДРПОУ 35281710 Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ) Свiдоцтво за №4028, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 59. Серiя та номер Свiдоцтва: П 000059. Строк дiїСвiдоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017рр. Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ Iонова Олена Вiкторiвна Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року. Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування Юридична адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109 Фактичне мiсце розташування: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.407 (056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

7 рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

3 роки

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Iншi аудиторськi послуги не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

за 2008р. - Аудиторська фiрма "Респект Днiпро" за 2009р. - ТОВ АФ "АФК-ЦЕНТР" за 2010р. - ТОВ "АФ"Концепт Аудит" за 2011р.- ТОВ АФ "АленАудит" за 2012р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2013р. - ТОВ АФ "АленАудит"

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiннасових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПАТ "ФБ "Перспектива" дотримується виог законодавтсва про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирушується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавтсва в Українi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Уповноваженою особою розглядати скарги є директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходило.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПАТ "ФБ Перспектива" не було.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

66.11

Середня кількість працівників

18

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

135

44678

144

первісна вартість

1001

296

45537

296

накопичена амортизація

1002

161

859

152

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

21

16

23

первісна вартість

1011

172

183

159

знос

1012

151

167

136

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


44688


0


49644

інші фінансові інвестиції

1035

0

4976

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

4

4

15

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

44848

49674

49826

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2

3

2

Виробничі запаси

1101

2

3

2

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

361

248

296

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4959

16

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

24

148

19

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

24

148

19

Витрати майбутніх періодів

1170

1

0

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

18

0

Усього за розділом II

1195

5347

433

321

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

50195

50107

50011

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

9

20

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

30

39

11

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

50039

50059

50011

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

131

за товари, роботи, послуги

1615

132

1

0

за розрахунками з бюджетом

1620

4

41

3

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1

0

1

за розрахунками з оплати праці

1630

4

0

3

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

15

6

0

Усього за розділом IІІ

1695

156

48

138

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

50195

50107

50149

 

Примітки

нематерiальнi активи станом на кiнець звiтного перiоду складають 44678 тис. грн., первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013р. 45537 тис. грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 859 тис. грн, Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013р. року становить 16 тис.грн., грошi та їх евiваленти станом на кiнець звiтного перiоду 148 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2013р. року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 39 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 1 тис.грн.

Керівник

Шишков Станiслав Євгенiйович

Головний бухгалтер

Не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2102

1051

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій